Obiekty budowlane mają swój określony czas użytkowania. W sytuacji, gdy ich eksploatacja przestaje być dla właściciela korzystna, najczęściej decyduje się on na wyburzenie budynku i przygotowanie terenu pod kolejną inwestycję. Rozbiórki obiektów budowlanych wiążą się jednak z wieloma zagrożeniami, które mogą być spowodowane zarówno charakterem samych prac, jak i stanem technicznym obiektu. Zobaczmy, jakie zasady bezpieczeństwa powinny być przestrzegane przy rozbiórkach.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa rozbiórek

Rozbiórki są robotami budowlanymi i obowiązują przy nich te same zasady BHP, co przy wszystkich pracach związanych z budową. Pracownicy, którzy je wykonują powinni być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej, a wyburzany obiekt musi być ogrodzony i oznakowany. Wymagane są także odpowiednie zabezpieczenia wykonywanych robót, np. w postaci barierek czy osłon.

Ze względu na to, że prace rozbiórkowe są zaliczane do robót budowlanych, na ich prowadzenie jest wymagane odpowiednie zezwolenie. Jeśli obiekt, który ma być rozebrany, nie został ukończony, wówczas stosuje się do niego również przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych.

Dodatkowymi regulacjami obowiązującymi podczas rozbiórek są przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wskazują one zarówno na określone procedury obowiązujące przy pracach rozbiórkowych, np. wcześniejsze odcięcie wszystkich mediów, jak i zakres prowadzonej przy tym dokumentacji, m.in. dziennik robót.

Przepisy Rozporządzenia wymagają m.in. stosowania specjalnych rynien zsypowych na gruz i zabraniają jego składowania wewnątrz rozbieranego budynku. Ma to na celu ochronę osób pracujących przy rozbiórce przed zranieniem lub przygnieceniem podczas zawalenia się konstrukcji wskutek nadmiernego obciążenia. Zabronione jest prowadzenie prac w sytuacji, gdy na niższych kondygnacjach mogą przebywać inne osoby. Prace rozbiórkowe nie mogą być prowadzone również podczas silnego wiatru. Roboty muszą być wstrzymane, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. Nie wolno wykonywać robót rozbiórkowych w obiektach, w których istnieje ryzyko powalenia ich fragmentów przez wiatr. 

W przypadku stosowania do rozbiórek ciężkiego sprzętu należy pamiętać o wszystkich zasadach związanych z BHP, a operatorzy urządzeń powinni mieć wszystkie niezbędne uprawnienia.  Istotne jest też, aby sam sprzęt znajdował się poza strefą niebezpieczną.

Wróć

Kontakt

P.W. "Stachyra" Stanisław Stachyra
ul. Metalurgiczna 13k, 20-234 Lublin

lp/aryhcatswp//oruib

Tel. kom.: 605 133 133
Kontenery: 665 991 515

NIP: 717-11-84-631
Regon: 430962246