Terminologia dotycząca odpadów budowlanych wywołuje wiele niejasności i nieporozumień. Są one spowodowane tym, że to, co potocznie określa się jako gruz, nierzadko stanowi mieszaninę rozmaitych materiałów. Ma to duże konsekwencje dla sposobu ich dalszego zagospodarowania, a co za tym idzie związanych z tym procesem kosztów.

Zamawiając usługę wywozu gruzu, warto więc zawczasu sprawdzić, co będzie uznane za gruz czysty, co za zmieszany, a kiedy będziemy mieli do czynienia nie z gruzem, lecz po prostu ze zmieszanymi odpadami budowlanymi.

Czym są odpady budowlane?

Przepisy związane z gospodarką odpadami wprowadzają konieczność ścisłego ich klasyfikowania w zależności od tworzących je składników. W przypadku odpadów budowlanych gruz tworzy osobną kategorię, w której znajdują się poszczególne materiały z odrębnymi kodami. Za czysty gruz budowlany uważa się gruz ceglany (kod 17 01 02), a także odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01). Jeśli w grę wchodzi połączenie gruzu z innymi odpadami, możemy mieć do czynienia ze zmieszanymi odpadami z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (kod 17 01 07, natomiast przy domieszce materiałów niebezpiecznych będzie to kod 17 01 06). W przypadku pozostałości po pracach drogowych gruz betonowy zostanie zakwalifikowany jako odpady z remontów i przebudowy dróg (kod 17 01 81).

Co może znaleźć się w czystym gruzie budowlanym? 

Czysty gruz budowlany nie zawiera domieszek innych materiałów poza rozdrobnioną cegłą i zaprawą (gruz ceglany) lub betonem (gruz betonowy). W przypadku występowania gleby, ziemi czy tynków lub zbrojeń klasyfikacja odpadu ulega zmianie. Najbardziej „pojemną” kategorię stanowią zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (kod 17 09 04).

Wróć

Kontakt

P.W. "Stachyra" Stanisław Stachyra
ul. Metalurgiczna 13k, 20-234 Lublin

lp/aryhcatswp//oruib

Tel. kom.: 605 133 133
Kontenery: 665 991 515

NIP: 717-11-84-631
Regon: 430962246